ООУ„ВЕРА ЦИРИВИРИ- ТРЕНА“
ГОРДОСТА НА ОПШТИНА КАРПОШ

Во последнава деценија најактуелен е проблемот со загадувањето на човековата околина кој претставува проблем во светски рамки

Загадување претставува внесување на нови и некарактеристични материи во животната средина, како и зголемување на нивото на нормалната концентрација на веќе постоечките материи во истата.
Загадувањето може да биде предизвикано од природни и човечки извори.

Free business joomla templates